Uitleg over het meldpunt van Telegraaf Media Groep

Op deze pagina vind je informatie over het meldpunt van Telegraaf Media Groep (TMG).

Het meldpunt speelt een belangrijke rol bij het creëren van een integere organisatie, waarin men elkaar kan aanspreken, eerlijk mag en durft te zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Een belangrijk onderwerp, want wanneer we niet integer handelen, schaadt dat de vertrouwensband met onze werknemers, klanten en de maatschappij. En juist dat vertrouwen hebben we nodig om duurzaam en toekomstbestendig te kunnen opereren.

Welke incidenten kunnen worden gemeld?

Bij het meldpunt kunnen (vermoedens van) overtredingen van het TMG Beleidsplan Integriteit worden gemeld, denk aan ongewenst gedrag, fraude, misbruik van voorkennis en andere (mogelijke) integriteitschendingen binnen TMG.
Let op: Dit meldpunt is niet bedoeld voor het afwikkelen van dagelijkse vragen en klachten van lezers, luisteraars of leveranciers. Voor dergelijke vragen en klachten kun je hier terecht.
Wanneer het gaat om een mogelijke overtreding van het mededingingsrecht dient eerst mondeling contact te worden opgenomen met de Compliance Officer van TMG voor advisering (Elisabeth van Dijk, 088 824 16 33).

Wie kan een melding doen?

Het meldpunt is bestemd voor medewerkers en andere relevante stakeholders van TMG die melding willen doen van een (mogelijke) integriteitschending waarbij TMG betrokken is.

Bescherming medewerkers

Medewerkers die te goeder trouw melding doen van een vermoeden van een integriteitschending, zijn arbeidsrechtelijk beschermd door de Klokkenluidersregeling, zoals opgenomen in de Meldprocedure van TMG.

Anoniem melden

Omwille van een adequate behandeling van de melding, heeft het de voorkeur dat melding wordt gedaan met naamsvermelding. Een melding kan eventueel anoniem gedaan worden. In alle gevallen wordt vertrouwelijk omgegaan met de identiteit van de melder.

Aan wie kan ik een melding doen?

Kijk in eerste instantie of je bij je leidinggevende kunt melden. Als je dat niet kunt of wilt, kun je gebruik maken van het meldpunt. Het meldpunt is belegd bij de Secretaris van de Raad van Bestuur van TMG. Indien de melding de Raad van Bestuur betreft, kan melding worden gedaan bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van TMG.

Hoe kan ik een melding doen?

Je kunt een melding aan het meldpunt doen door dit ** WEBFORMULIER ** in te vullen en op te sturen.

Overweeg je melding te doen, maar twijfel je nog?

Ben je werkzaam binnen TMG en overweeg je een melding te doen, dan kun je voor advies of begeleiding een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen van TMG. De vertrouwenspersoon zal te allen tijde jouw anonimiteit bewaren en zal zonder jouw toestemming geen actie ondernemen. Meer informatie over de vertrouwenspersonen vind je op het intranet (Circuit) van TMG.

Meer informatie?

Alle informatie vind je in het Reglement meldpunt.